Tuesday, August 23, 2011

SIRI KULIAH TUAN GURU

Hukum & Syarat Sumpah
Dalam Islam:
Dato' Dr Haron Din 

Untuk memastikan sumpah itu diambil kira, ia perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Pelakunya hendaklah sudah akil baligh

Ini disebabkan kesalahan orang yang belum akil baligh tidak diperkirakan. Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud (4403) dan selainnya daripada All r.a. daripada Nabi s.a.w. sabdanya yang bermaksud:

“Diangkat pena (tidak diperkirakan dosa) daripada tiga jenis manusia: Yang tidur sehinggalah ia bangun, kanak-kanak sehinggalah dia bermimpi (baligh) dan orang gila sehinggalah dia sedar (siuman)”

2. Bukan sumpah yang lagha (sia-sia)

Contohnya kata-kata: “Ya, benar demi Allah!”, “Tidak, demi Allah!” dan sebagainya yang sudah menjadi kebiasaan manusia melafazkannya yang tidak disertai dengan niat sumpah. Ini telah menjadi kebiasaan dalam pertuturan.

3. Sumpahnya disertakan dengan salah satu perkara berikut:

i. Zat Allah Azzawajalla

Seperti kata-kata: Aku bersumpah dengan zat Allah Taala ataupun Aku bersumpah dengan Allah Taala.

ii. Salah satu nama Allah Taala yang khusus bagi-Nya

Seperti kata-kata: Aku bersumpah dengan Tuhan Sekalian Alam, ataupun Tuhan Yang Memiliki Hari Akhirat ataupun Tuhan Yang Maha Pemurah.

iii. Salah satu daripada sifat Allah

Seperti kata-kata: Aku bersumpah dengan kemuliaan Allah, atau dengan ilmu-Nya atau dengan kehendak-Nya ataupun dengan kekuasaan-Nya.

Dalil semua perkara ini terdapat dalam hadis sahih. Al-Bukhari (1646) meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar r.a.:

Rasulullah s.a.w. mendekati Umar bin al-Khattab r.a. yang sedang berjalan di dalam satu rombongan sambil dia bersumpah dengan nama bapanya. Sabda Baginda s.a.w. yang bermaksud;

“Ingatlah sesungguhnya Allah Azzawajalla melarang kamu daripada bersumpah dengan nama bapa-bapa (nenek moyang) kamu. Barang siapa yang mahu bersumpah maka bersumpah lah dengan nama Allah ataupun kalau tidak hendaklah dia diam”

Al-Bukhari (6253) meriwayatkan daripada Ibnu Umar r.a. katanya:

Nabi s.a.w. pernah bersumpah dengan sabdanya yang bermaksud ” Tidak, demi Allah yang membolak- balikkan hati manusia”

Telah sabit banyak hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan periwayat selainnya bahawa Baginda s.a.w. bersabda dalam sumpahnya:

“Demi Tuhan yang menguasai jiwa ku”, “Demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada dalam kekuasaannya”. Riwayat Al-Bukhari (6254 & 6255)

Kalaulah seseorang itu bersumpah dengan perkara selain yang disebutkan di atas, maka sumpahnya tidak diambil kira atas dua sebab iaitu:

Pertama: Kerana hadis Rasulullah s.a.w. sebelum ini:

“Barang siapa yang mahu bersumpah maka bersumpah lah dengan nama Allah ataupun kalau tidak hendaklah dia diam”

Kedua: Tiada kesempurnaan keagungan pada perkara selain yang telah disebutkan. Seorang mukmin dilarang secara mutlak mengagungkan zat selain Allah.

Sumpah Sorih (jelas) dan Kinayah (sindiran)

Sumpah terbahagi kepada dim bahagian iaitu secara jelas dan sindiran.

1. Secara Jelas (sorih)

Sumpah secara jelas ialah setiap sumpah yang menggunakan salah satu nama Allah Taala yang khusus bagi-Nya seperti kata-kata: “Aku bersumpah dengan nama Allah” ataupun “aku bersumpah dengan nama Tuhan Sekalian Alam”.

2. Secara Sindiran

Sumpah secara sindiran ialah bersumpah dengan sesuatu yang hanya akan dirujukkan kepada Allah s.w.t. jika disebutkan secara mutlak, seperti kata-kata: “Aku bersumpah dengan Yang Memberikan Rezeki” ataupun “Aku bersumpah dengan Yang Menciptakan” ataupun “dengan Yang Menjaga (Tuhan)”.

Ataupun bersumpah dengan menggunakan perkataan yang kebiasaannya digunakan untuk menggambarkan zat Allah Taala dan dalam masa yang sama ia juga digunakan untuk yang selain daripada-Nya seperti kata-kata: “Aku bersumpah dengan yang wujud” ataupun “yang mengetahui” ataupun “yang hidup”.

Ataupun dia bersumpah dengan salah satu sifat Allah Azzawajalla seperti dengan kekuasaan Allah Taala ataupun dengan ilmu-Nya ataupun dengan kalam-Nya (kata-kata-Nya).

Hukum Kedua-dua Jenis Sumpah ini

1. Hukum Sumpah Secara Jelas

Sumpah secara jelas akan diambil kira secara automatik apabila ia dilafazkan dan tidak diterima kata-kata (dalih) pelaku nya: “Saya tidak bermaksud untuk bersumpah”, kerana lafaz-lafaz ini tidak digunakan kecuali hanya untuk sumpah sahaja.

Kalau dia menyatakan: Saya bermaksud lafaz “Allah” di sini ialah bukannya zat Allah s.w.t.. Dalih ini tidak boleh diterima kerana kehendak supaya sumpah tersebut diambil kira pasti wujud.

Kalau lafaz ini terlepas daripada lidahnya tanpa berniat untuk bersumpah maka ia dianggap lagha (sia-sia, iaitu tidak diperkirakan) sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum mi.

2. Hukum Sumpah Secara Sindiran

Hukum sumpah secara sindiran pula tidak diambil kira melainkan kiranya wujud niat dan kehendak untuk menjadikannya sebagai sumpah. Oleh itu diterima dakwaan orang yang mengucapkannya: Saya tidak bermaksud untuk bersumpah.

Kalau dia berkata: Aku bersumpah dengan nama yang mencipta ataupun yang memberi rezeki ataupun yang menjaga (tuhan) maka diambil kira sumpahnya kecuali jika dia bermaksud dengan lafaz-lafaz mi zat yang selain daripada Allah s.w.t.. Maka ia hendaklah dirujukkan kepada makna yang dimaksudkan olehnya, dan kata-katanya waktu itu tidak dianggap sebagai sumpah kerana kadang-kadang kata-kata sebegini digunakan untuk yang selain Allah secara muqayyad.

Maksud Firman Allah: ”Dan kamu hanya mengadakan penyembahan yang dusta.”(Al-Ankabut: 17)

Maksudnya: Mereka berdusta dan menciptakan patung-patung itu dengan tangan mereka lalu mereka menamakan ia sebagai tuhan mereka.

Kalau seseorang berkata: Aku bersumpah dengan nama yang wujud ataupun yang mengetahui ataupun yang hidup maka tidak dikira kata-kata sebegini sebagai sumpah melainkan dengan syarat dia berniat bahawa lafaz-Iafaz tadi ditujukan kepada zat Allah Azzawajalla. Ini kerana kata-kata sebegini kadang-kadang ditujukan untuk zat Allah dan juga untuk selain-Nya, tidak dianggap sumpah kecuali dengan niat.

Kalau dia berkata: Aku bersumpah dengan kekuasaan Allah ataupun ilmu-Nya ataupun kalam-Nya maka sumpahnya diambil kira dengan syarat dia tidak bermaksudkan ilmu itu sebagai sesuatu yang diketahui ataupun bermaksudkan kuasa itu sebagai sesuatu yang dikuasai dan tidak bermaksudkan kalam itu sebagai huruf dan suara.

Kalau dia bermaksudkan yang demikian maka kata-kata itu tidak dikira sebagai sumpah. Ini kerana sesuatu yang diketahui dan dikuasai oleh Allah, begitu juga huruf dan suara tidak sedikitpun termasuk dalam zat Allah Azzawajalla ataupun sebagai salah satu daripada sifat-Nya.

Melaksana dan Melanggar Sumpah: Makna dan Hukumnya

Maksud Melaksana dan Melanggar Sumpah

Apabila seseorang itu bersumpah dengan nama Allah ataupun salah satu sifat-Nya, maka sumpahnya diambil kira kerana ia memenuhi syarat yang telah disebutkan sebelum ini. Oleh itu dia berada dalam dua keadaan, sama ada dia melaksana dan memenuhi sumpahnya atau dia melanggarnya.

Maksud melaksanakan sumpah ialah seseorang itu melaksanakan apa yang perlu dipenuhi dan pada sumpahnya, sekiranya sumpahnya berupa janji. Sekiranya sumpah Itu berupa perkhabaran tentang sesuatu perkara. maka dia mestilah benar di dalarn dakwaannya.

Manakala melanggar sumpah bererti tidak memenuhi dan melaksanakan apa yang telah dijanjikan di dalam sumpahnya, sekiranya sumpahnya berupa janji dan kewajipan yang perlu dipenuhi. Ataupun dia berdusta sekiranya sumpahnya berupa suatu berita dan maklurnat.

Pelanggaran pada prinsipnya bererti dosa. Ia disebut pelanggaran kerana ia menyebabkan wujudnya dosa.

Hukum Melaksana dan Melanggar Sumpah

Hukum melaksanakan sumpah ialah ia akan menghapuskan kewajipan melaksanakan janji yang terpikul atas bahu orang yang bersumpah.

Manakala melanggar sumpah, ia terbahagi kepada dua keadaan. Setiap keadaan mempunyai hukum tersendiri:

Keadaan pertama: Perlanggaran sumpah yang bermaksud pelakunya tidak melakukan apa yang disebut di dalam sumpahnya. Seperti seseorang bersumpah dengan nama Allah Taala bahawa dia akan bersedekah kepada orang fakir miskin pada hari yang ditentukannya. Lalu dia tidak bersedekah pada hari yang ditetapkan itu. Hukum perlanggaran ini ialah dia wajib mengkafarahkan penlanggaran sumpahnya. Cara mengkafarahkan sumpah akan dijelaskan selepas ini, insya’Allah.

Keadaan kedua: Perlanggaran sumpah berupa pendustaan terhadap perkhabaran yang hanya akan dapat dipercayai dengan sumpah. Contohnya seseorang itu berkata: “Demi Allah! Sesungguhnya barang ini adalah milik saya”, sedangkan dia mengetahui bahawa ia bukan miliknya. Sumpah seperti ini diniatkan sumpah ghamus (menenggelamkan) seperti yang telah dijelaskan.

Hukum perlanggaran ini ialah pelakunya layak mendapat azab yang amat pedih daripada Allah Azzawajalla dan dia wajib mengkafarahkan sumpahnya kerana sumpah dia sudah sah (cukup syarat-syaratnya).

Beza dua keadaan ini ialah: Pelakunya keadaan kedua adalah lebih memperlekehkan nama Allah Azzawajjalla kerana dia bersumpah dengan nama Allah sedangkan pada waktu yang sama dia mengetahui bahawa dia bersunmah dengan nama Allah secara dusta.

Manakala pelaku keadaan pertama, kemungkinan sewaktu melafazkan sumpahnya dia berazam untuk memenuhi kewajipan dan melaksanakan kandungan sumpahnya tetapi wujud halangan yang menghalang dia memenuhi sumpahnya. Ataupun dia mendapati selepas itu wujudnya sesuatu yang lebih baik daripada dia memenuhi kehendak sumpahnya, lalu dia beramal dengan wasiat Nabi s.a.w. yang bersabda;

(Maksudnya) “Barangsiapa yang bersumpah lalu dia mendapat sesuatu yang lain lebih baik daripadanya maka hendaklah dia melakukan yang lebih baik maka hendaklah mengkafarahkan sumpahnya “. dikeluarkan oleh Muslim (1650).

Kafarah Sumpah

Sesiapa yang melanggar sumpah ghamus (dusta) ataupun bukan ghamus maka dia wajib mengkafarahkannya. Dia boleh memilih salah satu daripada tiga perkara berikut:

1. Membebaskan seorang hamba yang beriman, lelaki atau perempuan. Hal ini dilakukan jika ada hamba.

2. Memberi makan sepuluh orang fakir miskin. Setiap orang miskin diberikan secupak makanan asasi yang menjadi kebiasaan negeri tersebut. Secupak ialah kadar yang diketahui umum yang lebih kurang seberat 600 gm. Setiap orang miskin itu wajib diherikan hakmilik terhadap apa yang telah disebutkan dan tidak memadai dengan menjemput mereka datang makan tengahani ataupnn makan malam ataupun yang seumpamanya.

3. Memberi Kiswah (pakaian) untuk sepuluh orang fakir miskin dengan pakaian yang biasanya dipakai. Secara kebiasaannya Kiswah terdiri daripada baju, seluar, stokin dan penutup kepala dalam apa bentuk sekalipun. Semuanya ini dinamakan kiswah.

Sekiranya dia tidak mampu untuk memenuhi mana-mana satu daripada tiga perkara ini disebabkan dia seorang yang susah maka dia wajib berpuasa tiga hari. Tidak disyaratkan berturut-turut bahkan dibenarkan dia memisahkannya (menyelang harinya)

Dalil Wajibnya Kafarah Sumpah

Dalil bagi kafarah ini ialah firman Allah Azzawajalla:

(Maksudnya) Kamu tidak dikira salah oleh Allah tentang sumpah-sumpah kamu yang tidak disengajakan (untuk bersumpah), akan tetapi kamu dikira salah oleh-Nya dengan sebab sumpah yang sengaja kamu buat dengan bersungguh-sungguh. maka bayaran dendanya ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari jenis makanan yang sederhana yang kamu (biasa) berikan kepada keluarga kamu, atau memberi pakaian untuk mereka, atau memerdekakan seorang hamba. kemudian sesiapa yang tidak dapat (menunaikan denda Yang tersebut), maka hendaklah ia berpuasa tiga hari. Yang demikian itu ialah denda penebus sumpah kamu apabila kamu bersumpah. dan jagalah - peliharalah sumpah kamu. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayat-Nya (hukum-hukum ugamanya) supaya kamu bersyukur. (Al-Maidah: 89)

Beberapa Hukum Sumpah

1. Kalau seseorang berkata: “Aku bersumpah dengan nama Allah bahawa aku akan melakukan perkara berikut”. Maka ia adalah sumpah, tidak kira sama ada lafaz itu diniatkan sebagai sumpah ataupun tidak diniatkan apa-apa, kerana lafaz tersebut pada kebiasaannya hanya dligunakan untuk sumpah. Tetapi jika dia tidak niatkan kata-katanya itu sebagai sumpah, dengan dia meniatkan nya sebagai satu perkhabaran tentang perkara yang telah berlaku, ataupun perkhabaran yang akan datang maka ia bukanlah sumpah. Ini kerana lafaz itu boleh dimaksudkan dengan makna yang diniatkannya itu.

2. Kalau seseorang berkata kepada orang lain: “Aku bersumpah kepada kamu dengan nama Allah” ataupun ”Aku meminta kepada kamu dengan nama Allah, kamu hendaklah melakukan perkara berikut.’” Maka ia adalah sumpah sekiranya dia bermaksudkan perkana itu adalah sumpah untuk dirinya, kerana perkara demikian adalah masyhur kewujudannya dalam hukum syarak. Disunatkan bagi orang yang ditujukan perkara yang disumpahkan itu melaksanakan perkara tersebut, selagimana tidak ada perkara haram ataupun makruh dalam perlaksanaannya. Dalil kenyataan di atas ialah hadis yang diriwayatkan oleh

Al-Bukhari (1182) daripada al-Barra’ r.a. katanya:

(Maksudnya) “Kami diperintahkan oleh Nabi s.a.w. dengan tujuh perkara. Termasuk yang disebutkan ialah: “Melaksanakan atau menyempurnakan sumpah”.

Sekiranya dia bermaksud daripada sumpahnya: “Aku bersumpah terhadap engkau dengan nama Allah, ataupun Aku memohon daripada engkau dengan nama Allah”, sebagai sumpah kepada orang yang ditujukan percakapannya, ataupun dia tidak niatkan sumpah tetapi dia hanya bermaksud memohon syafaat (pertolongan dan kemudahan) daripadanya, maka ia tidak dianggap sebagai sumpah. Ini kerana dia sendiri tidak bermaksudkan itu sebagai sumpah dan orang yang ditujukan percakapannya juga tidak bersumpah. Oleh itu para ulama mengatakan: Meminta sesuatu dengan nama Allah Azzawajalla adalah makruh.

Dalilnya sabda Nabi s.a.w.: (Maksudnya) “Tidak diminta dengan nama Allah kecuali untuk meminta syurga”. Riwayat Abu Daud (1671)

3. Barangsiapa yang bersumpah untuk meninggalkan sesuatu kewajipan seperti meninggalkan sembahyang ataupun puasa, ataupun bersumpah untuk melakukan perkara yang haram seperti mencuri ataupun membunuh, maka dia dianggap telah melakukan maksiat (dosa) kepada Allah Azzawajalla dalam dua keadaan tersebut. Dia dimestikan melanggar sumpahnya kerana membiarkan diri dalam keadaan sebegini adalah suatu maksiat dan dosa. Dia juga wajib membayar kafarah sumpah.

4. Apabila dia bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu seperti jual beli dan seumpamanya lalu dia mewakilkan orang lain melakukannya, maka dia tidak dianggap melanggari sumpah disebabkan perbuatan wakilnya itu. Ini kerana perkiraan adalah berdasarkan apa yang dilafazkan. Dia telah bersumpah terhadap perbuatan dirinya sendiri, maka dia tidak melanggarinya apabila ia dilakukan oleh orang lain. Perbuatan itu diperkirakan ke atas orang yang melakukan nya. Tetapi sekiranya sewaktu melafazkannya dia bermaksud dia meliputi perbuatannya sendiri dan juga perbuatan wakilnya, maka dia dianggap telah melanggar sumpahnya. Dia wajib membayar kafarah sumpah.

5. Apabila dia bersumpah untuk tidak akan berkahwin dengan seorang perempuan lalu dia mewakilkan orang lain untuk menerima akadnya sebagai ganti dirinya maka dia dianggap telah melanggar sumpahnya kerana perkahwinan tidak dimaksudkan dengan akad semata-mata, bahkan in meliputi akad dan natijahnya iaitu persetubuhan. Walaupun pelaku sumpah itu tidak melakukan akad namun dia yang akan melakukan natijahnya.

6. Barangsiapa yang bersumpah untuk meninggalkan dua perkara lalu dia melakukan salah satu daripadanya, maka dia tidak dianggap melanggan sumpahnya. Seperti seorang yang berkata: “Demi Allah! Aku tidak akan memakai kedua-dua pakaian ini” ataupun “aku tidak akan bercakap dengan kedua-dua lelaki ini” laIu dia memakai salah satu pakaian tersebut ataupun bercakap dengan salah seorang lelaki tersebut maka dia tidak dianggap melanggar sumpahnya. Kerana sumpahnya adalah himpunan terhadap dua perkara.

Tetapi jika dia berkata: ”Demi Allah! Aku tidak akan memakai pakaian ini, begitu juga pakaian itu” ataupun ”tidak akan bencakap dengan lelaki ini, begitu juga dengan lelaki itu, dia dianggap melanggar sumpah apabila memakai salah satu pakaian itu ataupun bercakap dengan salah seorang lelaki tersebut kerana pengulangan perkataan nafi menjadikan kedua-dunnya adalah yang dimaksudkan daripada sumpahnya secara berasingan.

7. Sesiapa yang bersumpah untuk melakukan dua perkara seperti dia berkata: ”Demi Allah! Aku akan makan kedua-dua roti ini ataupun aku akan bercakap dengan kedua-dua lelaki ini, sumpahnya belum terlaksana kiranya dia hanya melakukan salah satu daripada dua penkara tadi. Bahkan, untuk memastikan sumpahnya dipenuhi dan terlepas daripada perlanggaran dia mesti makan kedua-dua roti itu dan bercakap dengan kedua-dua lelaki tersebut.


Advertisement


Tuesday, August 9, 2011

ARTIKEL JEMPUTAN

ANGKARA
SAKA...


Antara kesan buruk ialah pewaris akan menghadapi seksaan amat perit ketika hendak mati kerana roh sukar keluar

IA bermula dengan upacara yang jelas bertentangan dengan syariat serta menghina Islam antaranya seseorang itu akan memuja kubur atau tengkorak, meminum darah, membaca surah suci secara terbalik atau memijak al-Quran terlebih dulu.Semua upacara itu dilakukan berserta jampi mantera bertujuan menyeru kehadiran syaitan. Seterusnya selepas berjaya menyeru kehadiran jin atau syaitan, perjanjian berserta syarat dan pantang larang akan dimeterai antara manusia dengan makhluk ghaib berkenaan.

tulah proses permulaan bagi mendapatkan saka dan rentetan daripada perjanjian itu, syaitan akan sentiasa mendampingi tuannya sehingga manusia terbabit boleh menggunakan kebolehan makhluk halus itu untuk kepentingan dirinya.

Pengamal Perubatan Islam Darussyifa’ di Bangi, Selangor, Mohd Fauzi Mustaffa, berkata saka adalah antara perbuatan ‘ilmu hitam’ yang sudah lama wujud dan diamalkan individu tertentu di dunia ini termasuk di Malaysia.

Beliau berkata, kebiasaannya manusia terbabit menggunakan bantuan jin untuk pelbagai kepentingan seperti ingin menjaga keselamatan diri, ahli keluarga dan harta; menjadi kuat, berharta, disayangi atau digeruni ramai pihak selain mahukan makhluk ghaib itu membantunya bekerja di ladang atau lautan.

“Pada mulanya memang saka ini kelihatan seperti memberi pelbagai kelebihan kepada tuannya contohnya untuk melindungi diri, keluarga serta harta benda dan sebagainya tetapi itu semua hanyalah tipu helah saka bagi menyesatkan manusia.

“Pelbagai kesan buruk dan masalah akan timbul pada masa panjang dan kemuncaknya menyebabkan manusia itu melakukan dosa besar iaitu syirik kepada Allah SWT,” katanya.

Beliau berkata, antara kesan buruk memelihara saka adalah pemiliknya akan menghadapi seksaan yang amat perit ketika hendak mati kerana roh mereka sukar untuk keluar daripada jasad menyebabkan mereka terseksa sehingga menemui ajal.

Katanya, situasi lebih dahsyat berlaku apabila ada kes di mana pemilik saka sudah meninggal dunia tetapi saka yang dimilikinya masih enggan meninggalkan tuannya.

Keadaan itu menyebabkan saka berkenaan ‘menumpang’ pada jasad tuannya sehingga pemilik saka itu kelihatan seolah-olah masih hidup dan bergerak walaupun dia sebenarnya sudah meninggal dunia.

Lebih membimbangkan adalah jin yang menjadi saka juga boleh mencemari maruah keluarga pemiliknya dengan mengadakan hubungan kelamin bersama isteri atau anak perempuan tuannya. Gangguan saka juga menyebabkan seseorang mengalami penyakit misteri yang amat menyeksakan.

Mohd Fauzi berkata, syaitan sememangnya gembira apabila ada manusia yang menyeru untuk berdamping dengan mereka kerana mereka mahu menyesatkan manusia seperti firman Allah menerusi surah al-Hijr, ayat ke-39: “Iblis berkata: "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau memutuskan aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka (manusia) memandang baik (perbuatan maksiat) di muka bumi dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya.”

Beliau berkata, antara syarat yang perlu dipatuhi pemilik saka adalah jin berkenaan perlu diwariskan kepada individu lain apabila pemiliknya hampir menemui ajal selain pemilik perlu menjamu saka peliharaannya dengan darah, kemenyan atau sebagainya.

Katanya, saka adalah masalah gangguan makhluk halus yang kerap ditemui pengamal perubatan Islam, selain sihir dan santau malah berbanding sihir dan santau, saka paling sukar dan memakan masa untuk diubati; lebih lama seseorang itu berdampingan dengan saka, lebih sukar untuk membuangnya.

Masalah gangguan saka semakin menjadi-jadi apabila pemilik berkenaan meninggal dunia tanpa sempat mewariskan saka berkenaan menyebabkan jin berkenaan akan merewang serta mengganggu dan menyakiti ahli keluarga dan orang lain.

“Sesetengah anak yang mewarisi saka pula tidak mengetahui apakah syarat dan pantang larang ketika perjanjian dimeterai menyebabkan mereka tidak menunaikan perjanjian itu seperti tidak menyediakan makanan kepada jin terbabit menyebabkan makhluk itu akan mengganggu dan menyakiti mereka kerana marah,” katanya.

Mohd Fauzi berkata, hukum mengguna atau mewarisi saka adalah haram dalam Islam seperti firman-Nya: “Dan hari (kiamat) Allah akan himpunkan mereka semua, (lalu berfirman): ‘Wahai golongan jin (syaitan), sesungguhnya kamu banyak (menyesatkan) manusia’, lalu berkatalah sahabat mereka dari golongan manusia: ‘Wahai Tuhan kami, sesungguhnya sebahagian kami sudah mendapat kesenangan dari sebahagian yang lain (jin) dan kami sampai kepada masa yang Engkau tentukan bagi kami (hari pengadilan)’.

“Allah berfirman: ‘Neraka itulah tempat diam kamu sedang kamu kekal didalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki (yang lain)’. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui,” (surah al-An’aam: 128).

Sehubungan itu, ahli keluarga lain atau sesiapa saja dilarang menerima warisan saka daripada pemilik asal dan bagi mereka yang sudah menerima, perlu diusaha untuk memutuskan hubungan dengan makhluk terbabit.

“Untuk merawat atau membuang saka pula, pesakit perlu dirujuk kepada pengamal perubatan Islam yang berlandaskan al-Quran dan sunnah serta mengelak daripada berjumpa bomoh atau pengamal perubatan yang berasaskan jin,” katanya.

Pengasas Pusat Rawatan Islam Manarah, Dr Jahid Sidek, berkata bagi mengubati manusia yang diganggu saka, rawatan perlu dilakukan daripada ‘atas ke bawah’ iaitu menyembuhkan datuk atau bapa terlebih dulu kerana tanpa berbuat demikian, gangguan itu berterusan kerana puncanya berada ‘di atas’.

“Contohnya seorang pesakit saya iaitu kanak-kanak mengalami sakit pelik dan gatal seluruh badan; apabila berjumpa dengan doktor dan diberi ubat, gatal itu semakin merebak. Apabila dibawa berjumpa saya, saya dapati jin yang menyebabkan sakit kepada si anak berada di tubuh bapanya.

“Walaupun yang sakit adalah anak dan bapa pula sihat seperti biasa, rawatan perlu dilakukan terhadap bapa dan selepas dirawat, alhamdulillah si anak turut sembuh,” katanya yang menjalankan rawatan di pusat perubatannya di Batu 7, Kuang, Selangor.

Beliau yang juga bekas pensyarah Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, berkata selain memberi kelebihan kepada tuannya, saka juga menjaga harta dan barang pemiliknya menyebabkan gangguan boleh berlaku jika barang pemilik saka dimiliki orang lain.

“Itulah sebabnya jika ingin mengubati kes gangguan saka, barang pemilik saka perlu dibuang terlebih dulu; kadang-kadang timbul masalah apabila barang itu dijual kepada orang lain yang tidak mengetahui menyebabkan orang itu diganggu saka berkenaan,” katanya.

FAKTA: Saka

• Syaitan adalah jin yang kafir dan ketua syaitan adalah Iblis.

• Kaedah mengubati gangguan atau membuang saka harus dirujuk kepada pengamal perubatan Islam yang berlandaskan al-Quran dan sunnah. Mengubati sihir dengan menggunakan sihir (nushrah) seperti mengunjungi pengamal perubatan yang menggunakan jin untuk mengubati gangguan makhluk halus adalah haram.

• Saka yang dipelihara wanita digelar ‘pelesit’ dalam budaya Melayu manakala yang dipelihara lelaki digelar ‘hantu raya’. Hantu raya terdiri daripada jin berjenis Ifrit (golongan jahat).

• Antara kaedah memperkuatkan pertahanan diri bagi menghadapi gangguan saka dan makhluk halus adalah mengamalkan bacaan ayat kursi, membaca doa menghalau syaitan (al-Mukminum: ayat 97 dan 98), sentiasa membaca al-Quran dan ta’awwuz selain kuat beribadat kerana syaitan akan berasa panas apabila berhadapan dengan mereka yang mengamalkan kaedah berkenaan.

• Jin yang tidak begitu kuat boleh ditangani dengan garam dan cuka.

• Dalam kebanyakan kes, antara barang tuannya yang dijaga saka tetapi dijual kepada orang lain termasuklah barang antik dan bersejarah malah ada juga hiasan berupa tulisan ayat al-Quran.

Antara jenis saka

• Saka harimau: Menyebabkan pemiliknya ditakuti manusia lain lebih-lebih lagi musuh.
• Saka buaya: Mampu mengawal dan menjinakkan buaya.
• Saka ular: Mampu mengawal dan menjinakkan ular.
• Saka bomoh: Menjadikan pemilik kononnya mampu mengubati pesakit gangguan makhluk halus. Sebenarnya, jin peliharaan bomoh terbabit berlawan dengan jin yang mengganggu pesakit dan jika jin bomoh menang, jin yang mengganggu pesakit akan beredar dan pesakit kelihatan sembuh.

Suara Keadilan ‘fitnah’ Dr Harun Din

Kalau hendak ‘spin’ berita pun jangan sampai fitnah orang. Itulah pengajaran yang patut diambil oleh mesin propaganda PKR, Suara Keadilan. Terbaru, akhbar tanpa permit itu menyiarkan ‘fatwa’ ulama terkemuka Datuk Dr Harun Din kononnya membeli dan membaca Utusan Malaysia adalah HARAM.

Hari ini, Dr Haron Din yang juga Timbalan Mursyidul Am PAS menafikan ada mengeluarkan kenyataan bahawa membaca Utusan Malaysia sebagai haram dari segi Islam seperti mana yang dilaporkan oleh akbar Suara Keadilan.

Menurutnya, beliau langsung tidak menyentuh bahawa membaca Utusan Malaysia haram sebaliknya mengulas apabila ditanya mengenai berita-berita yang tersebar di negara ini.

"Saya diminta mengulas mengenai berita-berita yang kini tersebar di media massa dan elektronik. Sepanjang ulasan, saya langsung tidak sebut secara khusus seperti dilaporkan Suara Keadilan membaca Utusan Malaysia adalah haram.

"Itu bukan perkataan saya, kita perlu adil kepada semua, saya sendiri baca Utusan, tak kan saya baca saya kata haram. Sebaliknya saya ulas soalan yang ditanya berasaskan kepada al-Quran," katanya.

Ini bukan kali pertama Suara Keadilan ‘buat lawak bodoh’ macam ini, sebelum ini akhbar terbabit pernah meminta maaf kepada Menteri Besar Perak Datuk Seri Dr Zambry Abdul Kadir selepas menyiarkan berita kononnya Zambry dihalang masuk ke Amerika Syarikat. - Sumber : Agendadaily.com

Monday, August 8, 2011

RENUNGAN BERSAMA


نتوكل على الله ونبداء

1

بلغك الله العشر
ورفع عنا وعنك الشر
وأكرمك بليلة القدر
وأسعدك طول الدهر

2

تقبل الله صيامك
واسعد ايامك
وكل عام وانتم بخير

3

الله يتقبل صيامك وقيامك
ومبارك عليك الشهر
ويعود عليك بصحة وسعادة
وعمر مديد إن شاء الله

4

رفع الله قدرك وفرج همك
وبلغك شهر رمضان
الذي احبه ربك ودمت لمن يحبك

5

أمانينا تسبق تهانينا
وفرحتنا تسبق ليالينا
ومبارك الشهر عليك وعلينا

6

اللهم بلغنا رمضان
واعنا على الصيام
والقيام وقراءة القرآن

7

بنسيم الرحمة وعبير المغفرة
اقول مبارك عليك شهر العتق من النار

8

بلغك الله الشهر
وشرف الأمة بالنصر
وأكرمك بليلة القدر
وأسعدك مدى الدهر

9

أقر الله عينك فى رمضان
بلذة الأسحار وصحبة الاخيار
ورحمة الغفار وجنة الأبرار

10

شهر رمضان قادم
فاغتنمه بالإكثار من الدعاء
وطول القيام
وكل عام وانتم بخير

11

اهديك عطر الورد والوانه
وارسل جواب انت عنوانه
واهنيك بقدوم رمضان وايامه

12
يسعدك ربي يا سيد الكل
وكل رمضان بالفرحه يطل
وتهنئه خاصه لك قبل الكل

 
وكل عام وانتم بخير

KEMUSYKILAN DIJAWAB TUAN GURU DATO' DR HARON DIN

Apakah hikmahnya Allah menciptakan makhluk halus yang boleh melihat manusia sedangkan manusia tidak boleh melihat rupa asal mereka?

Soalan

Apakah hikmahnya Allah menciptakan makhluk halus yang boleh melihat manusia sedangkan manusia tidak boleh melihat rupa asal mereka. Dalam masa yang sama makhluk ini memusuhi manusia dan sering menyakiti manusia. Senang mereka memperlakukan manusia kerana mereka dapat melihat manusia. Mengapa begitu, harap Dato' jelaskan.

ZAINAL ABIDIN HUSSIN
Kota Sarang Semut

Jawapan

Bukan semua makhluk halus sentiasa mencelakakan manusia. Ada kalangan mereka beragama Islam dan ada yang kafir. Yang Islam kebiasaannya seperti manusia. Makhluk halus yang benar-benar Islamnya tidak akan menyakiti mana-mana makhluk.

Berdasarkan hadis Rasulullah s.a.w (mafhumnya):"Seorang muslim yang sebenar adalah seorang muslim yang akan memberi keselamatan dan kesejahteraan kepada makhluk lain sama ada melalui lidahnya mahupun perbuatannya."

Manusia muslim dengan makhluk halus yang muslim adalah bersaudara berdasarkan Firman Allah dalam al-Quran (mafhumnya)""Sesungguhnya semua orang mukmin itu adalah bersaudara."

Makhluk halus yang benar-benar muslim menjadi saudara kepada kita dan tidak akan menyakiti kita.

Bagaimanapun, permusuhan merupakan salah satu sifat yang ada pada manusia dan makhluk halus.

Seperti manusia, sesama mereka pun bermusuhan, berperang dan berbunuhan, sifat yang sama juga ada pada makhluk halus.

Allah menganugerahkan suatu rahmat yang amat besar kepada manusia dengan mereka tidak dapat melihat makhluk halus.

Allah menciptakan suatu filter atau penutup di mata, iaitu pada kebiasaannya kebanyakan manusia tidak dapat melihat makhluk halus.

Jika kita boleh nampak mereka sebagaimana mereka nampak kita, manusia tidak akan senang duduk, sentiasa terancam dan diancam.

Nescaya manusia tidak boleh berehat dan jauh sekali hendak tidur nyenyak kerana asyik terlihat rupa-rupa mereka yang menakutkan.

Disebabkan kita tidak dapat melihat mereka, maka kita boleh duduk bersenang lenang, berehat dan tidur tanpa sebarang gangguan, meski pun mereka berada di sekeliling kita.

Cuba kita bayangkan, jika sekiranya kita berada di dalam bilik tidur, tiba-tiba ternampak makhluk seperti ular atau pun seperti anjing hitam lari masuk ke bawah katil kita, tentulah kita akan mencarinya hingga dapat.

Jika tidak dapat, sudah tentu kita tidak akan nyaman tidur dan mungkin berpindah ke bilik lain.

Oleh kerana itu, kita harus faham bahawa dengan tidak dapat melihat makhluk halus dikatakan dikatakan suatu nikmat yang besar.

Makhluk halus boleh menyakiti manusia, jangan lupa, manusia juga boleh menyakiti makhluk halus.

Manusia takut kepada mereka, jangan lupa mereka juga takut kepada kita. Malah sebenarnya makhluk haluslah yang lebih takut kepada manusia, khasnya orang-orang yang sangat tinggi darjat ketaqwaannya kepada Allah SWT.

Disebut dalam satu hadis, Nabi s.a.w mengatakan (mafhumnya):"Sekiranya Umar al-Khattab mengikuti suatu jalan ke suatu arah, tiba-tiba ada syaitan (makhluk halus) mereka akan bertempiaran lari mengikut jalan lain kerana tidak mahu berjumpa dengan Umar."

Dengan berlakunya makhluk halus menyakiti manusia, maka manusia boleh mempertahankan dirinya dengan cara mendekati Allah, memohon perlindungan kepada Allah SWT.

Firman Allah (mafhumnya):


"Dan jika kamu ditimpa suatu gangguan atau godaan dari syaitan, maka berlindunglah dengan Allah SWT, sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."(Surah al-A'raaf, ayat 200)

Firman Allah (mafhumnya):


""Dan jika kamu ditimpa suatu gangguan atau godaan dari syaitan, maka berlindunglah dengan Allah SWT, sesungguhnya Dia lah sahaja yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Surah Fussilat, ayat 36)

Kedua-dua ayat ini membawa maksud yang sama, cuma dalam Surah Fussilat, ada penambahan ayat "hua" atau Dia lah sahaja. Ayat ini Allah memberi penekanan bahawa Allah sahaja yang akan memberikan perlindungan kepada manusia, mempertahankan manusia daripada kecelakaan yang akan dikenakan makhluk halus.

Insan mukmin sewajibnya hanya takut kepada Allah SWT sahaja, bukan takut kepada makhluk halus. Jika kita takut dengan mereka, ertinya penggantungan kita masih rapuh dan perlu ditingkatkan.

Ingatlah bahawa manusia adalah khalifah di muka bumi, kita adalah "bos" atau "ketua" atau "pemerintah" yang memerintah alam, semua makhluk di muka bumi termasuk makhluk halus kena patuh kepada manusia.

Inilah yang menyebabkan iblis dengki serta iri hati kepada Nabi Adam a.s kerana Adam dan anak cucunya diangkat menjadi khalifah.

Maka dengan itu manusia tidak seharusnya takut kepada makhluk halus.

Manusia perlu sedar, manusia diberi kelebihan yang tidak diberikan kepada makhluk halus.

Firman Allah (mafhumnya):

"Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam; dan Kami telah beri mereka menggunakan berbagai kenderaan di daratan dan di lautan; dan Kami memberikan rezeki kepada mereka dari benda yang baik baik, serta Kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk yang Kami ciptakan." (Surah al-Isra', ayat 70)

Salah satu daripada kelebihan yang Allah berikan ialah, manusia dapat mempertahankan dirinya dari sebarang gangguan musuhnya termasuknya makhluk halus dengan berpegang dan bergantung kepada Allah SWT. Wallahu a'lam.SURAT KHAS YANG HARUS BIBACA

Surat terbuka Mat Zain Ibrahim kepada Ketua Polis Negara Kepada,YDH Tan Sri Haji Ismail bin Haji Omar,IGP,


Ketua Polis Negara,
Polis Di-Raja Malaysia,
Bukit Aman,
50560 Kuala Lumpur,


Email:iho@rmp.gov.my
YDH Tan Sri,


KEYAKINAN RAKYAT TERHADAP PDRM SEMAKIN PARAH


1. Sejak dua minggu kebelakangan ini orang ramai nampaknya bertambah lantang mengecam dan mengutuk caramana tindakan PDRM menangani isu video lucah yang dikatakan melibatkan Anwar Ibrahim.Malahan terdapat mereka dengan secara terbuka dan berani mengeluarkan kata-kata kesat dan lucah terhadap pucuk pimpinan PDRM.Melihat tindak tanduk dan kenyataan umum yang dibuat oleh Polis sendiri,dan diperbesarkan oleh media,kita tidak dapat menyalahkan rakyat jika berpendirian sedemikian.


1.1. Secara peribadi saya mendapati PDRM terlalu menurut karenah Peguam Negara seolah tidak bebas bertindak sendiri.Sebagai seorang pesara yang mengetahui sedikit sebanyak asal usul isu dalam persoalan,saya berasa sedih dan khuatir sejarah lama akan berulang dan “pisang akan berbuah dua kali”.


1.2. Saya tidak bimbang untuk menyatakan,bahawa akibat terlalu melayani karenah Peguam Negara dan terlalu mengharapkan dan percaya kepada Gani Patail, menyebabkan mantan Ketua Polis Negara,Tan Sri Rahim Noor terpaksa masuk kepenjara selama dua bulan selain terpaksa membayar denda maksima RM 2000.


1.3. Pada hal,sekiranya Rahim Noor mengekalkan pendirian dan keputusan beliau sendiri yang dibuat secara gentleman pada 8.10.1998,untuk mengambil tanggung jawab sepenuhnya akan keterlanjuran beliau mencederakan Anwar, kemungkinannya beliau akan hanya didenda sahaja serta mengelakkan penyiasatan yang agresif terhadap beliau.Kemungkinan ini berdasarkan beliau mempunyai faktor mitigasi yang kukuh dan diperkuatkan lagi apabila Mahkamah dijangka mengambil kira jasa beliau kepada keselamatan Negara yang tidak ternilai, khasnya ketika beliau menjadi Pengarah Cawangan Khas.


1.4. Akibat dipermainkan oleh Gani Patail,bukan sahaja Rahim Noor telah dipenjarakan, malahan sehingga lebih kurang dua bulan yang lalu, beliau telah dilabelkan sebagai orang yang bertanggung jawab merosakkan imej Negara dikaca-mata Antarabangsa pula.Sila Tan Sri rujuk muka surat 693 memoirs Tun Dr.Mahathir Mohamad;dalam buku Doctor In The House, dimana Tun Mahthir merakamkan,… “Rahim did me no favours politically – in fact, he did much harm to Malaysia’s International standing.”


1.5. Tidak dapat dielakkan kenyataan tersebut akan kekal dalam sejarah hidup Rahim Noor dan keluarga dan menjadi sejarah hitam buat PDRM, manakala segala pengorbanan dan jasa Tan Sri Abdul Rahim Noor kepada Negara dilupakan selamanya.


1.6. Sedih untuk menyatakan,tidak ada apa-apa perkara yang bagus untuk kenangan PDRM dalam keseluruhan Chapter 53 memoirs, melainkan menyedarkan kita hakikat bahawa Tun Mahathir, tidak dapat memaafkan Rahim Noor.


2. Namun begitu kita tidak boleh secara terburu-buru menuding jari menyalahkan Tun Mahathir.Sebagai manusia biasa beliau juga boleh diperdayakan atau dalam bahasa mudah,ditipu untuk mempercayai sesuatu perkara yang tidak benar sebagai benar, atau perkara yang benar sebagai tidak benar.Kita tinjau beberapa insiden penipuan yang dilakukan keatas Tun Mahathir seperti berikut;

2.1. Pada bulan July 1993 Rahim Thamby Chik telah menipu Tun Mahathir dengan membuat Akuan Sumpah Palsu untuk menyembunyikan harta lebih kurang RM 40 juta yang diperolehi menerusi salahguna kuasa dan rasuah seperti yang dilaporkan oleh Badan Pencegah Rasuah yang disahkan oleh Gani Patail sendiri.


2.2. Pada bulan July 2010 pula Tun Dr.Ling Liong Sik telah dituduh kerana menipu Jamaah Menteri yang termasuk Tun Mahathir dalam kes skandal PKFZ. Bezanya antara kes ini dengan kes dipara 2.1. diatas ialah Peguam Negara enggan mengenakan pertuduhan terhadap Rahim Thamby Chik walaupun kedua-dua kes ini melibatkan penipuan terhadap Tun Mahathir.Sedangkan semasa sidang Parlimen bulan lalu Menteri di-Jabatan Perdana Menteri telah mengesahkan bahawa Peguam Negara tidak mempunyai kuasa untuk “indemnify” mana-mana orang daripada liability jenayah semasa persoalan mengenai Rahim Thamby Chik dibangkitkan.


2.3. Pada bulan September 1998,Tun Mahathir pernah diperdayakan untuk mempercayai bahawa kecederaan mata-lebam Anwar adalah akibat “self-inflicted” sepertimana yang dirakamkan dalam memoirs beliau muka surat 693.


2.4. Pada bulan Januari 1999 Gani Patail sendiri terlibat menipu Tun Mahathir dengan memperdayakan beliau untuk mempercayai sesuatu yang tidak benar berkaitan dengan hasil siasatan Polis bersangkut insiden mata-lebam.Akibat perdayaan ini Tun Mahathir telah membenarkan pembentukkan Suruhanjaya Di-Raja mengambil alih siasatan insiden mata-lebam daripada tangan Penyiasat PDRM.


3. Contoh-contoh diatas dengan jelas membuktikan bahawa Tun Mahathir juga terdedah kepada perbuatan penipuan oleh Menteri atau Ketua Menteri ataupun oleh Pegawai-Pegawai Kerajaan atau mana-mana orang yang berpeluang memberi taklimat kepada beliau mengenai sesuatu perkara. Ringkasnya Tun Mahathir tidak “kebal” dari tipuan.Dengan demikian itu kemungkinan Tun Mahathir telah diperdayakan untuk mempercayai bahawa Anwar terlibat dalam aktibiti homosexual tidak boleh diperkecilkan.


4. Dengan kata-kata diatas,saya persilakan Tan Sri merujuk kepada “The memoirs of Tun Mahathir-A DOCTOR IN THE HOUSE” yang dilancarkan pada 8.3.2011.Secara spesifiknya untuk merujuk kepada Chapter 53: Anwar’s Challenge muka surat 684 hingga 698.Saya sarankan juga Tan Sri merujuk kepada surat saya bertarikh 27.12.2010 yang salinannya turut diedarkan kepada YAB Perdana Menteri dan YBhg.Peguam Cara Negara,memandangkan terdapat beberapa kandungannya yang relevan.Chapter 53 ini menimbulkan beberapa persoalan dan keraguan.


4.1. Saya menyimpulkan bahawa Tun Mahathir sangat percaya bahawa Anwar terlibat dalam aktibiti homosexual berdasarkan kepada dua surat yang beliau terima daripada Umi Hafilda dalam tahun 1997 dan taklimat daripada pegawai penyiasat Musa Hassan sepertimana terdapat dalam muka surat 684 memoirs tersebut.Saya tidak akan menyentuh berkaitan surat Umi Hafilda memandangkan keterangan dan bukti sesuatu siasatan Polis adalah dikumpul,disusun dan dipegang oleh Pegawai Penyiasat sendiri.


4.2. Persoalan yang timbul adalah sama ada Musa Hassan telah memberi Tun Mahathir taklimat yang jujur dan betul mengenai keterangan yang telah dikumpulkannya terhadap Anwar itu,ataupun Musa Hassan telah menokok tambah keterangan dalam taklimatnya untuk memperdayakan Tun Mahathir supaya mempercayai bahawa Anwar benar-benar terlibat dalam aktibi homosexual itu.Tidak boleh juga diperkecilkan kemungkinan Musa Hassan mengambil kesempatan hubungan teruk antara Tun Mahathir dan Anwar ketika itu ,supaya nama beliau disenaraikan dalam “good book” Tun Mahathir.


4.3. Sekiranya pada ketika Musa Hassan memberi taklimat kepada Tun Mahathir, beliau telah sedia memiliki keterangan yang lengkap dan kukuh bagi membuktikan Anwar terlibat dengan aktibiti homosexual seperti yang didakwa,mengapakah pada 1.10.1998 Musa Hassan cuba memujuk saya untuk mengambil contoh darah Anwar untuk tujuan DNA, ketika saya sedang menyiasat insiden mata-lebam?.Apabila saya menolak permintaanya itu dengan alasan perbuatan tersebut adalah “illegal”,Musa Hassan bersama Rodwan Yusof sendiri telah “mencuri” sample darah Anwar untuk tujuan DNA tersebut daripada simpanan dan kawalan Dr.Zahari Noor di-Hospital Kuala Lumpur pada 15.10.1998.Seolah Musa Hassan terdesak mendapatkan bukti dengan apa cara sekalipun, untuk menguatkan keterangan dalam siasatan beliau,yang telah ditaklimatkan kepada Tun Mahathir sebelum itu.Urutan peristiwa ini secara kebetulan telah saya jelaskan secara terperinci dalam surat saya bertarikh 27.12.2010 kepada Tan Sri dan rasanya tidak perlu untuk saya ulangi.


5. Bagi maksud menguji kredibiliti Musa Hassan,dan sama ada cakapan atau kesaksian beliau boleh dipercayai ataupun dicurigai sebahagian atau sepenuhnya,diperturunkan peristiwa-peristiwa yang mungkin boleh digunakan sebagai ukuran;


5.1. Pada April 2008,Musa Hassan telah membuat kenyataan umum yang tidak benar yang mengelirukan rakyat apabila menyatakan bahawa kertas siasatan Polis terhadap Tun Mahathir telah diedarkan kepada Peguam Negara pada 15 February 2000 sedangkan laporan terhadap Tun Mahathir belum ujud lagi ketika itu oleh kerana laporanya hanya dibuat pada 13 Jun 2000.Komen saya mengenai perkara ini terdapat dalam Surat Terbuka saya bertarikh 8.10.2010 yang dialamatkan kepada Datin Kalsom Taib,isteri kepada bekas Ketua Pengarah BPR Dato Shafee Yahya.

5.2. Tahun 2009 Hakim Mahkamah Sesyen Kota Kinabalu Puan Supang Lian (kini seorang Pesuruhjaya Kehakiman)dalam penghakiman bertulis beliau menyatakan bahawa kesaksian yang Musa Hassan berikan dalam perbicaraan tersebut sebagai “unreliable and to be disregarded”.Perbicaraan ini melibatkan bekas Pengarah PDRM,Ramli Yusuff.Hakim Puan Supang Lian tidak akan membuat kenyataan yang sebegitu keras sekiranya beliau tidak mempunyai alasan yang kukuh memandangkan Musa Hassan adalah seorang Ketua Polis Negara yang sedang berhidmat ketika memberi keterangan tersebut.


5.3. Pada March 2010 seorang penggubal undang-undang Sivarasa Rasiah telah membuat laporan Polis mendakwa Musa Hassan telah memberi keterangan palsu dalam perbicaraan Anwar pada Disember 1998 dihadapan Hakim Mahkamah Tinggi,mendiang Dato Augustine Paul.Difahamkan laporan ini masih dalam siasatan.Tidak bermakna jika laporan itu dibuat oleh seorang Wakil Rakyat Pembangkang,laporan tersebut tidak boleh dipakai.Saya percaya Tan Sri juga maklum dan ramai Pegawai Polis sama ada yang sedang berhidmat atau telah bersara maklum, bahawa laporan Sivarasa Rasiah itu adalah berasas.


5.4. Diantara 26.10.1998 hingga 21.12.1998 Musa Hassan telah memberikan kemudahan kepada Gani Patail untuk mendapatkan seorang Dr.Abdul Rahman Yusof, mereka tiga laporan perubatan palsu berkaitan kecederaan Anwar dalam siasatan kes mata-lebam.


6. Senarai diatas tidak termasuk permohonan-permohonan yang dibuat oleh Peguambela di-Mahkamah terhadap Musa Hassan kerana menghina Mahkamah dengan memberi keterangan palsu dalam perbicaraan.Sekiranya sekadar sekali sahaja Musa Hassan lakukan perkara seumpama,mungkin ianya boleh dianggap sebagai suatu kesilapan tulen yang tidak disengajakan.Tetapi jika dilakukan berulang kali dan berterusan serta dengan sengaja dan terancang,maka tidak salah untuk kita merumuskan bahawa Musa Hassan sememangnya sebagai seorang yang tidak boleh dipercayai.


7. Berkaitan dengan Gani Patail pula,telah banyak laporan-laporan yang telah didedahkan mengenai beliau.Sememangnya beliau boleh menafikan apa-apa juga perkara yang dibincangkan atau diperkatakan kepada saya, memandangkan kebanyakkan urusan saya dengan beliau adalah “on a one to one basis”.Tidak ada saksi untuk menyokong mana-mana pihak.Juga tidak ada rakaman video untuk membukti perbincangan kami.Namun begitu Gani Patail tidak boleh menafikan perkara-perkara berikut;


7.1. Bahawa beliau telah mengarahkan dan/atau memaksa Dr.Abdul Rahman Yusof untuk membuat tiga laporan perubatan palsu berkaitan kecederaan Anwar dalam siasatan insiden mata-lebam diantara 26.10.1998 hingga 21.12.1998. Ketiga-tiga produk pemalsuan ini sememangnya ujud dan telah diedarkan bersekali dengan penerangannya sehingga keperingkat YAB Perdana Menteri, Peguam Cara Negara dan Lembaga Penasihat SPRM.


7.2. Beliau tidak dapat menafikan bahawa dua laporan yang dipalsukan itu telah dikemukakan sebagai keterangan dalam prosiding RCI Mata-Lebam serta dirakamkan dalam laporan RCI tersebut.


7.3. Beliau tidak dapat menafikan bahawa beliau yang membuat Kenyataan Akhbar Peguam Negara bertarikh 5.1.1999 yang mengandungi beberapa maklumat palsu berkaitan hasil siasatan Polis mengenai siasatan insiden mata-lebam. Kenyataan Akhbar ini juga telah digunakan dalam prosiding RCI Mata-Lebam walaupun Gani Patail sedar ia mengandungi maklumat mustahak yang palsu.


7.4. Beliau tidak dapat menafikan bahawa hasil siasatan RCI Mata-Lebam telah dimanipulasikan.Dimana laporan perubatan palsu bertarikh 26.10.1998 yang dibuat oleh Dr.Rahman diatas arahan Gani Patail sendiri telah ditinggalkan daripada dimasukkan kedalam laporan akhir RCI tersebut yang dikemukakan kepada SPB Yang Di-Pertuan Agong.


8. Kesalahan-kesalahan terhadap Keadilan Awam yang dilakukan oleh Gani Patail dan Musa Hassan adalah terlalu besar untuk dimaafkan.Kesalahan-kesalahan mereka sama ada dilakukan berasingan atau dengan niat bersama telah memberi kesan parah yang mendalam dan jangka panjang terhadap Sistem Keadilan Jenayah Negara.Malah tindakan mereka berdua telah memusnahkan keyakinan Rakyat, bukan sahaja terhadap Polis Di-Raja Malaysia malahan terhadap Jabatan Peguam Negara sendiri.


8.1. Saya berpendapat,demi Keadilan Awam itu sendiri,Tan Sri mengangkat perkara ini kepada YAB Perdana Menteri,mencadangkan supaya RCI atau suatu Tribunal dibentuk menyiasat dakwaan ini secara telus dan menyeluruh serta “once and for all”.Jika fakta-faktanya dibentangkan kepada beliau secara jujur dan teratur, saya yakin YAB Perdana Menteri tidak akan menghampakan Rakyat.


9. Apapun,tanggung jawab dan pendirian PDRM menyiasat sesuatu kes jenayah itu walau berapa lamapun ia telah berlaku wajar dikekalkan.Walaupun kesalahan-kesalahan jenayah Gani Patail dan Musa Hassan didakwa berlaku 12 tahun yang lalu,tidak bermakna yang ianya boleh dilupakan begitu sahaja,atau “swept under the carpet”.Tidak ada sekatan masa untuk sesuatu kes jenayah itu disiasat secara terperinci.


10. Contoh terbaik yang boleh dijadikan sandaran ialah kes bunuh beramai-ramai di-Batang Kali pada 1948.Dalam kejadian ini seramai 24 orang tempatan keturunan Cina telah ditembak mati pada Disember 1948 di-Sungai Rimoh, Batang Kali,Selangor oleh sepasukan Tentera British dari G Company,2nd Scott Guard ketika operasi menentang komunis di-Malaya ketika itu.


10.1. Pada pertengahan tahun 1993 satu laporan Polis yang baru telah dibuat oleh beberapa saksi insiden tersebut yang masih hidup.Ketua Polis Negara ketika itu, YA Bhg.Tun Mohd Hanif Omar memberi jaminan Polis akan menyiasat kes ini sebagai kes bunuh walaupun insiden berlaku berpuloh tahun terdahulu oleh kerana “tidak ada sekatan masa” untuk menyiasat sesuatu kes jenayah.Kertas siasatan dibuka oleh DSP Sivaramamoorthy ketika itu Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Kuala Kubu Bharu.Penyelaras siasatan pertama pada masa itu ialah Supt.Khew Chin Hoi dari Bukit Aman. Saya adalah salah seorang daripada Pasukan Penyiasat kes ini ketika itu sedang menjawat jawatan Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor.

10.2. Pada pertengahan tahun 1994 saya mengambil alih sebagai Ketua Penyelaras siasatan setelah selesai tugas siasatan trajedi keruntuhan condominium “Highland Towers” Hulu Kelang,suatu insiden malang yang menggemparkan Negara berlaku pada Disember 1993 yang mengorbankan 48 nyawa.


10.3. Walaupun Batang Kali Massacre ini telah berlaku hampir 63 tahun yang lalu,persoalan mengenainya masih belum padam lagi dan saya tidak nampak yang ia akan padam dalam masa terdekat ini.


10.4. Lebih kurang 3 minggu yang lalu tersiar semula kisah insiden ini;dimana pada 9 April 2011,penulis Mark Townshend dari majalah Guardian (dan dilaporkan juga dalam STAR 14.4.2011),telah mendedahkan maklumat terbaru kononya Pegawai PDRM telah menghubungi pihak Interpol dalam tahun 1993 untuk menghantar satu Pasukan Penyiasat ke-United Kingdom bagi merakamkan percakapan beberapa anggota tentera British yang terlibat dalam insiden tersebut.Kononya juga Pejabat Luar Britain telah mengenakan tekanan kepada Pesuruhjaya Tinggi Malaysia menghalang atau menghentikan lawatan Pasukan PDRM ke-UK ketika itu, kononya sebagai usaha untuk “cover-up” siasatan ini.


1.5. Untuk makluman Tan Sri, saya adalah Pegawai yang dipilih oleh Bukit Aman untuk mengetuai rombongan eksesais ini ke-UK yang dimaksudkan. Mengenai sebab mengapa eksesais ini dibatalkan, terdapat dalam laporan khas saya yang dipercayai masih terdapat dalam kertas siasatan yang berkenaan.


11. Isu yang diketengahkan disini ialah,sekiranya satu insiden jenayah yang berlaku pada tahun 1948,ketika Tan Sri dan saya sendiri belum dilahirkan lagi, pun kita siasat dengan bersungguh,apatah lagi perbuatan jenayah yang dilakukan oleh Gani Patail dan Musa Hassan dalam tahun 1998 dan selepasnya yang masih segar dalam ingatan Rakyat, seolah ianya berlaku hanya beberapa bulan yang lalu sahaja.


11.1. Sekiranya dalam kejadian Batang Kali Masaccre 1948 telah memusnahkan nyawa 24 orang tempatan,insiden keruntuhan Highland Towers 1993 pula mengorbankan 48 orang,perbuatan Gani Patail dan Musa Hassan sejak tahun 1998 telah memusnahkan keseluruhan Sistem Keadilan Jenayah Negara. Sekiranya tidak ditangani dengan telus dan menyeluruh,Rakyat akan mengungkitnya selama mana Rakyat mengungkit Batang Kali Masaccre.


12. Saya percaya Tan Sri masih ingat cara mana kita dengan pantas dan penuh keyakinan serta bebas menangani beberapa kes berprofil tinggi dan menarik perhatian umum yang berlaku secara berturut-turut diakhir tahun 1999 hingga awal tahun 2000.Ketika itu Tan Sri sebagai Pegawai Turus di-Bahagian Pendakwaan dan Undang-Undang Bukit Aman.Antara kes-kes tersebut adalah;


12.1. Pada September 1999 dimana seorang Dr.Tai Eng Teck ditembak mati oleh seorang anggota Konstabal Daerah Ceras,Tony Beliang ketika mendiang Dr.Tai sedang berduaan dengan teman wanitanya dalam kereta berhampiran Stesyen LRT Bandar Tasek Selatan.


12.2. Dalam bulan Disember 1999,seorang penyanyi popular ketika itu, “Along Spoon” atau nama penuhnya Sabiul Malik Shafie ditemui mati dibunuh oleh seorang anggota Polis Cawangan Pengawal Pengiring Kuala Lumpur,Lans Koporal Mohamad Yaacob Demyati.


12.3. Dalam bulan Mac 2000 bilamana seorang Kontraktor Kenneth Lee(Fook Mun) @ Omar Iskandar Lee Abdullah cucu kepada Menteri Kewangan Pertama, mendiang Tun Sir H.S.Lee telah menembak mati seorang akauntan wanita Lee Good Yew diJalan Lapangan Terbang Lama berhampiran Jalan Bellamy Kuala Lumpur.


13. Polis telah dapat menyelesaikan ketiga-tiga kes bunuh diatas hanya dalam tempoh antara satu minggu dan dua minggu sahaja daripada tarikh insiden,serta menghadapkan ketiga-tiga pesalah berkenaan ke-Mahkamah bagi menghadapi pengadilan terhadap masing-masing.Untuk rekod,ketiga-tiga tertuduh telahpun disabitkan dengan kesalahan masing-masing serta menjalani hukuman undang-undang yang dijatuhkan keatas mereka.


13.1. PDRM mampu melakukan ini semua kerana kita telah bertindak secara professional, berkecuali serta without fear or favour dengan mengenepikan soal darjat atau kedudukkan dalam masyarakat, keturunan dan Agama sesaorang pesalah jenayah,sambil kita mengekalkan hubungan yang professional dengan Jabatan Peguam Negara dan patuh kepada Rule of Law.


14. Jika PDRM mampu melakukan seperti diatas 12 tahun yang lalu,secara lojiknya tentulah PDRM boleh lakukan dengan lebih baik lagi sekarang ini. Namun begitu sejak akhir-akhir ini sangat jelas kelihatan PDRM seperti kehilangan taring, dan seolah jawatan Ketua Polis Negara “subservient” kepada Peguam Negara.Kes kecil seperti kesalahan manayangkan video lucah pun, yang lazimnya dahulu disiasat oleh seorang AIO berpangkat Sarjan, kini terpaksa diusung turun naik beberapa kali kepejabat Peguam Negara untuk mendapatkan arahan dan masih belum ada keputusan lagi walaupun lebih satu bulan telah berlalu.


15. Saya sedar bukan mudah untuk Tan Sri mengambil balik kuasa Polis yang Musa Hassan telah gadaikan kepada Gani Patail,untuk membawa kepada situasi “status quo”, kerana ia melibatkan pindaan semula undang-undang yang telah dikuatkuasakan sejak pertengahan 2007.Namun begitu usaha mesti diteruskan untuk mengembalikan kepada keadaan dimana amalan perinsip pemisahan kuasa dan peranan antara Penyiasat dengan Pendakwa Raya dipulihkan seperti sediakala.Mungkin rakyat sukar memahami maksud saya dalam perenggan ini. Namun begitu saya yakin Tan Sri dan pucuk pimpinan PDRM faham,dan pesara-pesara seperti saya juga faham serta akan mengikuti perkembangannya.


16. Saya berharap Tan Sri serta pucuk pimpinan PDRM yang baru sudi menggalakkan setiap warga Polis meneliti dan menghayati setiap perkataan dalam Akta Polis 1967 dan Hukuman Tetap Ketua Polis Negara untuk mereka disedarkan akan kuasa,peranan dan fungsi serta tanggung jawab Polis yang sebenar-benarnya.Apapun keadaannya, PDRM tidak bolih sama sekali terus membiarkan Gani Patail “memegang” Perdana Menteri atau mana-mana orang sekalipun sebagai “hostage” beliau.


Salam hurmat dan selamat maju jaya.


Yang benar,


Mat Zain bin Ibrahim.


5 Mei 2011.

Sunday, August 7, 2011

Hasan Ali says ready to face axe

KUALA LUMPUR, Aug 7 — Datuk Hasan Ali said he was willing to be sacked as a Selangor executive councillor for the sake of defending Islam, before facing the PAS central working committee today to explain his defence of a controversial church raid.Mingguan Malaysia, the Sunday edition of Umno-owned Utusan Malaysia, reported the senior PAS member’s remarks on its front page today with the headline, “Saya rela dipecat” (I’m willing to be sacked).


“I’m willing to do anything, including accepting the reality of being asked to resign as state executive councillor and whatever other positions I hold, for the sake of fighting for what I believe will help the Muslims, especially in Selangor,” Hasan was quoted as saying by the newspaper.


“If anyone believes in religious harmony, then the sanctity of Islam cannot be violated at all. This is what I am fighting for. Is that wrong?” asked the Selangor executive councillor in charge of Islamic affairs.


Hasan broke ranks with the Pakatan Rakyat (PR) pact when he backed the Selangor Islamic Religious Department’s (Jais) raid last Wednesday on a multi-racial dinner at the Damansara Utama Methodist Church (DUMC) in Petaling Jaya.


He said on Thursday that the words “Quran” and “pray” were used in the presence of Muslims at the dinner function, claiming that this was part of the authorities’ evidence of Christians proselytising to Muslims.


Selangor’s Non-Islamic Religions (Control of Propagation Amongst Muslims) Enactment (1988), which outlines offences deemed as acts of proselytisation by non-Muslims towards Muslims, grants the religious authorities powers to launch investigations and arrest individuals without producing a warrant.


Hasan’s defence of Jais came just after Selangor Mentri Besar Tan Sri Khalid Ibrahim expressed regret over the incident.


Widely seen as a religious conservative, Hasan has been at odds with the state government’s seemingly liberal policies on several occasions, most notably his push for a beer sale ban in the country’s most-developed state earlier this year.


Hasan had lost badly in the recent PAS election as the Islamist party moved to embrace leaders like Shah Alam MP Khalid Samad, who is seen to represent a more progressive and inclusive brand of Islam.


Dropped as PAS Selangor chief after the party polls, Hasan’s defence has been seen to renew his tendency to mirror rival Malay party Umno’s thinking.


“Towards the end of the event, the enforcement team and the police had made checks and found attempts to prevent their examination and to get rid of the evidence material,” the PAS man has said.


He said the authorities had discovered further materials to prove there were attempts to proselytise a religion other than Islam to Muslims, but did not disclose what these were.


Hasan added that several Muslims had attempted to flee the premises through the church’s back door, but were successfully stopped by Jais.


He also denied the authorities had carried out a “raid” on the church as alleged, saying instead it was merely an “examination” that was based on a report that Muslims had attended the church dinner’s “fast-breaking” event.

Friday, August 5, 2011

Nasir al-Albani's slanderous declaration that
the companions' unanimous practice of
20 rak'ahs of Taraweeh is a reprehensible
innovation (bid'ah)!

Ishak Ab Rahman

It has been discussed previously in Al-Albani Unveiled, and by the admission of his own followers, that al-Albani has declared the practice of 20 rak'ahs of taraweeh prayer in the holy month of Ramadan to be a reprehensible innovation (bid'ah)! What concerns us here is not the actual number of rak'ahs, but the consideration that he has over reached himself by declaring a known practice of the Sahaba (may Allah be pleased with them) to be a bid'ah! To any sane, sincere and objective minded reader the implication of his claim is clear, namely, he has declared the unanimous practise of the Companions to be a bid'ah! Allah forbid.

We will discuss, insha'Allah, what he actually said and prove to him and his blind followers that they are the ones who deliberately overlook Sahih Hadiths on this issue, as well as avoiding the practice and Consensus of the venerable Companions, and our beloved Messenger, Muhammad (peace and blessings be upon him) who initiated this practice and number. This issue is no doubt a critical test for those who claim to be on the path of the venerable Companions and their Succesors. May Allah be pleased with them all.

Evidence for 20 rak'ahs of Taraweeh from authentic ahadith

In the following synopsis we will provide the most authentic evidence to support the claims of the Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali and Zahiri[1] schools of Islamic jurisprudence, and most importantly that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and in the unanimous view and practice of the Sahaba (may Allah be pleased with them all) the rak'ahs of taraweeh are twenty.

The narration's that will be presented have the stamp of authentication by at least ten distinguished scholars. Al-Imam al-Hafiz Jamaluddin al-Zayla'i[2] has recorded in his book Nasb ur-Rayah[3] that:

"Al-Bayhaqi has related in al-Marifa [4]

(via the following chain of transmission):

Abu Tahir al-Faqih -> Abu Uthman al-Basri -> Abu Ahmad Muhammad ibn Abdal Wahhab -> Khalid ibn Mukhallad -> Muhammad ibn Ja'far -> Yazid ibn Khaseefah -> Sa'eeb ibn Yazid,

who said:

'In the time of Umar ibn al-Khattab (radiallahu anhu) the people used to observe 20 rak'ahs and the witr.'

Al-Nawawi said in al-Khulasa:

'Its Isnad is Sahih.'"

Hafiz al-Zayla'i has also mentioned after reporting the authenticity of this Hadith, that Imam al-Bayhaqi has also reported another version of the above narration through a different channel of transmission, in his Sunan al-Kubra. The narration referred to has been mentioned in the footnotes by the council of Islamic scholars (Majlis al-Ulama) who edited Nasb ur-Rayah[5], in the following words:

"(Bayhaqi) has related in al-Sunan [6] (via the following isnad):

Abu Abdullah al-Hussain ibn Muhammad ibn al-Hussain finjuwayh al-Dinawari - Ahmad ibn Muhammad ibn Ishaq al-Sunni - Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Aziz al-Baghawi - Ali ibn al-J'ad - Ibn Abi Dhib - Yazid ibn Khaseefah - Sa'eeb ibn Yazid,

who said:
"In the time of Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, they would perform 20 rak'ats in the month of Ramadan. He said (also): And they would recite the Mi'in [7] , and they would lean on their sticks in the time of Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, from the discomfort of standing."

All the men in the (above) isnad are trustworthy, as mentioned by the Indian research scholar, Shaykh al-Nimawi[8], in Athar al-Sunan[9]."

The evidence which proves that Umar (radiallahu anhu) ordered the practise of 20 rak'ahs has been recorded by Shaykh Ali al-Muttaqi al-Hindi[10] in the largest collection of Hadith available today: Kanz al-Ummal fi Sunan al-aqwal wal Af'al[11], as follows from Ubayy ibn Ka'b (radiallahu anhu):

"Umar (radiallahu anhu) ordered him (Ubayy) to lead the people in prayer at night in Ramadan, because the people fast during the day and can not recite (the Qur'an) well, therefore it is better that you should recite (the Qur'an) during the night. I (Ubayy) asked: "O commander of the believers, this thing was not done before." He said: "I know, but it is a good practise", and so (Ubayy) led (the Companion's) for 20 rak'ahs."

There are many other narration's which prove the case for twenty rak'ahs, but some of these narrations are less authentic than others, nevertheless they are weighty enough to back each other up and raise the level of authentication to at least Hasan (good); as Shaykh Nimawi and others have verified.

For the readers benefit one may refer to the following books of Hadith for at least 25 further proofs:

Muwatta Imam Malik from Yazid ibn Ruman [12]

Sunan al-Kubra of Imam al-Bayhaqi [13] from: Ibn Abbas, Yazid ibn Ruman (same as Imam Malik's narration), Suwayd ibn Ghaflah, Ali ibn Abi Talib etc. Also refer to Marifatus Sunan of al-Bayhaqi.

Musannaf of Imam Abdur Razzaq [14] from: Sa'eeb ibn Yazid and al-Hasan.

Musannaf of Imam Ibn Abi Shaibah [15] from some 13 different isnads.

Qiyam ul-lail[16] of Imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi from: Sa'eeb ibn Yazid, Yazid ibn Ruman, Ibn Mas'ud, A'mash al-Kufi, Ibn Sirin, Malik, al-Shafi'i and others.

A selection of the scholars of Hadith who authenticated and used al-Bayhaqi's narrations as a proof for 20 rak'ahs of Taraweeh

Imam Yahya al-Nawawi (d. 676 AH)

He has authenticated the narration recorded and mentioned above from al-Bayhaqi's Marifatus-Sunan, in his book al-Khulasa - this was mentioned by Hafiz al-Zayla'i in Nasb ur-Rayah (see above). Besides this narration, he has also recorded the alternative narration recorded by Imam al-Bayhaqi in his Sunan al-Kubra.

He has declared this variant narration to be a decisive argument and proof for the Shafi'i Madhhab, as well as saying: "Its Isnad is Sahih", in his voluminous work: al-Majmu' Sharh al-Muhadhhab [17].

Imam Jamaluddin Yusuf al-Zayla'i (d. 762 AH)

We have mentioned above that Hafiz al-Zayla'i in his analysis of the narration's found in the Hanafi fiqh book: al-Hidaya, has recalled the narration from al-Bayhaqi's Marifatus-Sunan, and quoted Imam al-Nawawi as his authority to declare this narration to be Sahih.

Imam Badruddin al-Ayni (d. 855 AH)

He said in his famous commentary to Sahih al-Bukhari: Umdat ul-Qari[18] :

"The argument of our companions (the Hanafi scholars) as well as the Shafi'is and Hanbalis is what al-Bayhaqi has related with an authentic chain of transmission (Sahih Isnad)...Imam Ali al-Qari (d. 1014 AH)

He has noted in Sharhul-Nuqayah[19] :

"Imam al-Bayhaqi has reported on genuine authority (Sahih) the performing of 20 rak'ahs of Taraweeh during the periods of Umar, Uthman and Ali (may Allah be pleased with them), and hence there has been consensus on it."

Imam Kamaluddin ibn al-Humam (d. 861 AH)
Imam Ibn al-Humam asserts that it has been established from genuine authority (sahih) that the Companions and their Successors used to say 20 rak'ahs of Taraweeh during the auspicious time of Umar (radiallahu anhu); this authority of Yazid ibn Ruman (as in Imam Malik's narration) has been reported from Sa'eeb ibn Yazid that, "During Umar's auspicious time we used to say 20 rak'ahs." The genuineness of this authority has been verified by Imam Nawawi in the synopsis [20].

Imam Taqi al-Din as-Subki (d. 756 AH)

Zayn al-Din al-Iraqi (d. 806 AH) and

Jalaluddin as-Suyuti (d. 911 AH)

According to Imam Abdal Hayy Lucknawi[21] in his work Tuhfatul Akhyar[22], Imam Nawawi, Iraqi and Suyuti[23] have all considered Bayhaqi's narration as reported in his Sunan al-Kubra to be Sahih.

Shaykh Habibur Rahman al-A'zami has also affirmed that Nawawi, Iraqi and Suyuti have declared Imam al-Bayhaqi's narration to be Sahih. He has also reported that Imam al-Subki [24] and Mullah Ali al-Qari have both declared the alternative narration recorded by Bayhaqi in his Marifatus Sunan to be Sahih[25].

Imam Muhammad Shauq Nimawi (d. 1322 AH)

We have mentioned previously that Shaykh Nimawi has declared Imam al-Bayhaqi's narration to be Sahih in Athar al-Sunan [26].

Imam Ibrahim al-Halabi (d. 956 AH)

He has noted in al-Kabiri[27] :

"The argument of the majority of people is the report which Imam al-Bayhaqi has reported with sound authority (Sahih), that during Umar as well as Uthman and Ali's (may Allah be pleased with them), 20 rak'ahs was performed."

Other contemporary scholars

Other prominent scholars who have used Imam al-Bayhaqi's narrations, besides other proofs include: Shaykh Habibur Rahman al-A'zami (see above), Shaykh Isma'il Ansari (see later), Shaykh al-Muqri in Tahqeeq al-Taraweeh, Shaykh Zafar Ahmad Uthmani in his monumental I'la as-Sunan[28], Shaykh Abdur Rahim Lajpuri in Fatawa al-Rahimiyya[29], Shaykh Ahmad Khan in Ja'al Haqq[30], Shaykh Taqi al-Uthmani in Dars-e-Tirmidhi[31] and many others.

A writer once claimed that Imam al-Bukhari held the view that the rak'ahs of Taraweeh were eight, excluding the witr. What is surprising to note is that despite his bold ascription of this view to Imam al-Bukhari, he did not furnish one shed of proof or reference to the works of Imam al-Bukhari to verify his claim.

On the contrary, the commentators of Sahih al-Bukhari, like Hafiz Ibn Hajar and Hafiz al-Ayni have not ascribed any view for 8 rak'ahs to Imam al-Bukhari to our knowledge. What is unsurprising to note is that the two aforementioned scholars of Hadith have mentioned the proofs in favour of 20 rak'ahs. One may raise the catechism - if Imam al-Bukhari had held the view ascribed to him, would there be no doubt that his great student, Imam Abu Isa al-Tirmidhi[32], would not have failed to mention this?

For we know that Imam al-Tirmidhi only knew of either 20 or 41 rak'ahs [33] in his time.

He has recorded in al-Jami us-Sahih, that Umar[34], Ali (may Allah be pleased with them) and other Companions of the Prophet (peace be upon him) used to perform 20 rak'ahs of Taraweeh, as well as saying that Sufyan al-Thauri (d. 161 AH), Abdullah ibn al-Mubarak (d. 181 AH) and al-Shafi'i (d. 204 AH) held the same view. He has also quoted Imam al-Shafi'i as saying that he saw the people of Makkah performing 20 rak'ahs of Taraweeh.

The only proof to suggest that the Holy Prophet (peace and blessings be upon him) performed 20 rak'ahs has been reported on the authority of Abdullah ibn Abbas (radiallahu anhu):
"Verily, the Holy Prophet (peace be upon him) in the month of Ramadan, used to perform 20 rak'ahs and the witr (afterwards) without congregation."[35]

This narration has been shown to have a weak (da'eef) isnad by the verifying scholars like al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani [36], Hafiz al-Zayla'i and others, due to the presence of the narrator: Abu Shaiba[37] Ibrahim ibn Uthman. He was the grandfather of the Imam of Hadith: Abu Bakr ibn Abi Shaiba, as well as being a Qadi; but as for his status as a reporter of Hadith, he has been declared to be discarded (matrook) by Hafiz Ibn Hajar in Taqreeb ul-Tahdhhib[38] and al-Bayhaqi has declared him to be weak in al-Sunan al-Kubra[39].

One may wish to note that al-Albani has gone to the added length of declaring Ibn Abbas' narration to be Maudu (fabricated) [40], whereas no previous scholars of Hadith have gone beyond declaring its isnad to be da'eef (weak). This is nothing strange, for al-Albani usually goes to the added lengths and extremities of declaring narrations which do not suit his whims and desires to be either da'eef or maudu.

An interesting study prepared and published on this issue by a Shaykh who is said to have memorized the six most authentic collections of Hadith, is available to verify this assertion.

Let us now see what a number of Imams of sacred law have said about the aforementioned narration from Ibn Abbas (radiallahu anhu).

Imam Ahmad al-Tahtawi[41] has said in Sharh Durr al-Mukhtar[42] :

"On the authority of Ibn Abbas' statement, 20 rak'ahs of Taraweeh has been estblished from the Holy Prophet's (peace be upon him) practice."

Shaykh Abdal Haqq al-Dehlawi[43] has been quoted by the author of Fatawa Rahimiyya [44] as follows: "Shaykh Abdul Haqq Muhaddith of Delhi writes in his book, Fath-e-Sirr-ul-Mannan:

'The obvious thing is that, according to the holy Companions, the Holy Prophet's (peace be upon him) saying 20 rak'ahs had been established, as is mentioned in Ibn Abbas' tradition, and for this reason Umar (radiallahu anhu) adopted 20 rak'ahs . . .'

He also quoted Shaykh Abdal Haqq as saying from his book: Ma sabata minas Sunnah[45],

'According to our belief, the taraweeh consists of 20 rak'ahs, for Bayhaqi has reported with sound authority that the holy Companions (may Allah be pleased with them) used to perform 20 rak'ahs during Umar's time; moreover, this practice continued during Uthman and Ali's (may Allah be pleased with them) periods also.'"

Shaykh Abdur Rahim continued to say in his Fatawa:

"The fact is that Hadrat Ibn Abbas and Hadrat Umar are both Companions; there is no 'weak' narrator between them, wherefore Ibn Abbas' tradition may be called weak and the Companion's action may be considered to be based on a weak tradition. Their action was based on a sound basis; how can those who follow them be called 'the deluded'? In short, according to the Companion's reckoning, the afore said hadith is not at all weak, though, due to the inclusion later of a weak narrator. Ibrahim ibn Uthman may be according to the latter-day authorities called weak 'by way of narration', but 'intelligibly' it must be authentic because the well-guided Caliphs and other Companion's conformity to and continuance of 20 rak'ahs is the proof of its being reliable.

Allamah Bahrul-Ulum[46] says:

'The Companions continued conformity to 20 rak'ahs is the context and sign of the soundness of this tradition.'"

In support of what we have mentioned, let us quote to you what a leader of Salafiyyism has mentioned in his book: Criticism of Hadith among Muslims with reference to Sunan Ibn Maja[47] :

"Shafi'i also recognizes a weak Hadith as authentic (sahih) if it is found to be accepted by the whole ummah (see al-Sakhawi: Fath al-Mugith). But he does not accept Malik's view of restricting the practise to the people of Madinah. According to the later scholars of the Hanafi school like Ibn al-Humam, a Hadith will be declared Sahih, if it is supported by the practise of the Ummah (see Abdal Rashid Nu'mani: Ma tamusu ilaihe al-Haja, p. 18). Among traditionalists, Tirmidhi often remarks, after quoting a less authentic Hadith:

'It is being practised by the people of learning (Ahl-ul-Ilm).' Suyuti deduces: 'It indicates that the Hadith is supported by the sayings of the people of learning. More than one scholar has said that a Hadith is declared Sahih if supported by the sayings of the people of learning, even if it lacks a proper Isnad (see Suyuti: al-Ta'aqubat, folio 20).'"

In closing this section, consider what Imam Abu Hanifah (rahimahullah) said to his student Imam Abu Yusuf (rahiamhullah). Shaykh Anwar Shah Kashmiri stated in Fayd ul-Bari Sharh Sahih al-Bukhari:

"Imam Abu Yusuf (rahimahullah) asked Imam Abu Hanifah (rahimahullah), 'Did Hadrat Umar (radiallahu anhu) have any compact from the Holy Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) for 20 rak'ahs of Taraweeh?' The Imam replied, 'Hadrat Umar (radiallahu anhu) was not one to invent on his own; certainly he had some proof for this!'" [48]

Ijma us-Sahabah on the rak'ahs of Taraweeh being Twenty

A number of Imams of sacred law have inferred from the evidences available, that there is a definite consensus of the Companions (Ijma us-Sahabah)[49] on this issue. For the readers benefit we will provide some quotes below (including one from a "Salafi" writer).

Imam Ali ul-Qari al-Hanafi (d. 1014 AH)

He said in Sharh ul-Nuqayah[50]:

"Imam Bayhaqi has reported on genuine authority (sahih) about the performance of 20 rak'ahs of Taraweeh during the periods of Umar, Uthman and Ali (may Allah be pleased with them), and hence there has been consensus (Ijma) on it."

Shaykh ul-Islam Ibn Hajar al-Haytami (d. 974 AH)

Allamah Abdal Hayy Lucknawi has reported in Tuhfat ul-Akhyar[51] and in his Majmu' Fatawa[52], the fact that Hafiz Ibn Hajar al-Haytami has declared Ijma us-Sahabah on the rak'ahs of Taraweeh being twenty.

Imam Muwaffaq al-Din Ibn Qudama al-Maqdisi (d. 620)

The leading Imam of the Hanbalis in his time has declared in his famous book of fiqh: al-Mughni[53] :

"There has been the Companion's consensus (Ijma us-Sahabah) on 20 rak'ahs of Taraweeh."

Shaykh Bahrul-Ulum Abdul Ali ibn Nizamuddin (d. 1235)

He said in Rasa'il ul-Arkan[54]:

"Then there was unanimity regarding the 20 rak'ahs."

Shah Abdul Aziz Dehlawi[55] (d. 1824 CE)

He has declared in his Majmu' Fatawa Azizi [56] :

"Thereafter, they (the Companions) adopted twenty (rak'ahs of Taraweeh) and three rak'ahs (of witr), on which number consensus had been formed."

Shaykh Qutubuddin Khan (d. 1289 AH)

He has stated in his commentary to the Hadith collection known as Mishkat ul-Masabih: Madhahir ul-Haqq [57] :
"But the Companions consensus was formed on this that the Taraweeh consists of 20 Rak'ahs."

Imam Kamaluddin ibn al-Humam (d. 861 AH)

He has said in Fathul-Qadir[58] :

"At last unanimity was formed on 20 rak'ahs of prayer and this alone is in succession."

Imam Malik ibn Anas (d. 179 AH)

It was written in the most authentic record of Imam Malik's most accurate sayings[59], known as al-Mudawwanah al-Kubrah:

"Ibn al-Qasim said, 'The rak'ahs (of taraweeh) with witr are thirty nine.' Imam Malik said, 'This is what the people have agreed upon from amongst the predecessors, and the people have not stopped doing it.'" [60]

Shaykh Shabir Ahmad al-Uthmani (d. 1369 AH)

Shaykh Abdur Rahim said in his Fatawa[61] :

"Allamah Shabir Ahmad Uthmani says that none of the Companions ever took exception to 20 rak'ahs, and hence all of them were unanimous on twenty rak'ahs."[62]

Nawab Siddiq Hasan Khan Bhopali (d. 1307 AH)

He was one of the leading personalities of the "Salafi" movement in India. It has been recorded by him in his Awnu'l Bari[63] :

"The practice of 20 rak'ahs established during Hadrat Umar's time has been considered by the Ulama as consensus."

All praise be to Allah, the synopsis of the proofs, their authenticity and the resulting of Ijma us-Sahabah, has been demonstrated by way of recoursing to some of the most reputable scholars of the various Madhhabs of this blessed Ummah.

I (Ahmed ibn Muhammad) asked my teacher, the faqih, Shaykh Muhammad Asaddar Ali (b. 1911), may Allah preserve him: "What do you say about those people who claim to be the followers of the pious predecessors (Salaf us-Salihin), but insist on praying 8 rak'ahs of Taraweeh year in year out?" He replied:

"I take it you are referring to those people who go around with the title 'Salafi' over their heads. I will say a few things about these pseudo-Salafites. They are violators of the Companions (may Allah be pleased with them) consensus on this and other issues - just as their master Ibn Taymiyya was; and the scholars of the past have declared the violators of the Ijma us-Sahabah to be either corrupt innovators or even unbelievers - depending on the nature of the question. The Muhaddith, Shaykh Abdal Hayy Lucknawi (rahimahullah) has declared in his Taliqatul-Hidaya[64] : 'One who performs 8 rak'ahs of Taraweeh will be an abandoner of the insisted sunnah.' So, if you come across a man who has been shown the proofs and what the vast majority of scholars, including the Imams like Abu Hanifah, Malik, Shafi'i and Ahmad ibn Hanbal have said; but still persists on avoiding the Companions unanimity on 20 rak'ahs of Taraweeh, and prefers 8 rak'ahs - then know that he is not a Salafi, rather a follower of his desires and avoider of the Companion's (may Allah be pleased with them) unanimous practice. And Allah knows best."

O believers, have we not heard that Allah has said:

"O you who believe, Obey Allah, and obey the Messenger, And those charged with authority among you. If you differ in anything among yourselves, refer it to Allah and His Messenger, if ye do believe in Allah and the Last Day: That is best, and most suitable for final determination" [65]

O believers, have we not heard that Allah's Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) has said on two occasions:

"Hold fast to my Sunnah and the Sunnah of the Rightly Guided Caliphs[66], clamp your molars upon it, avoid new novelties, for every novelty is an innovation, and every innovation is misguidance." [67]

"Allah will never let my Ummah agree upon misguidance, and the hand of Allah is over the group (Jama'ah), so follow the great mass of believers (Sawad ul-'Azam), and whoever dissents from them departs to hell." [68]

We will finish this section by mentioning the titles of two books written on this issue. The first is a book written by a Qadi at the Shariah court in Medinah al-Munawwara, as well as being a lecturer in the Holy Prophet's (peace and blessings be upon him) mosque - Shaykh Atiyya Muhammad Salim, and the second is by - Shaykh Isma'il ibn Muhammad al-Ansari. As the title below suggests, al-Ansari's book is a refutation of al-Albani's research and views on this issue.

Al-Taraweeh - Akthar min alf Aam fi Masjid al-Nabi alaihis-salatu wa sallam[69].

Tashih Hadith Salatul- Taraweeh Ishrin Rak'ah wa'l Radd ala al-Albani fi Tadaeefah[70].

Finally, the reader may be interested to know that even today, just as in the time of the Salaf us-Salihin (may Allah be well pleased with them), 20 rak'ahs of taraweeh is still being adhered to in Makkah and Madinah.

May Allah keep us on the practice of the Companions and guide those who deliberately avoid so and claim to be on the path of the righteous Salaf. Amin.

Notes

The view that Imam's Abu Hanifah, Malik, Shafi'i, Ibn Hanbal and Dawud al-Zahiri all preferred 20 rak'ahs of taraweeh excluding the witr has been mentioned by Qadi Ibn Rushd in Bidayat al-Mujtahid (1/239).

He was a famous Hanafi Hafiz of Hadith, as well as being one of the teachers of Ibn Hajar al-Asqalani. He died in the year 762 AH, rahimahullah.

2/154, Majlis al-Ulama, India, 4 vols. 1357 AH.

The full title is al-Marifatus-Sunan wa'l athar.

2/154, footnote 2.

2A group of medium sized chapters from the Qur'an.

His full name was Muhammad Shauq al-Nimawi; (d. 1322 AH - rahimahullah).

2/54.

He died in the year 975 AH, rahimahullah.

4/284, no. 5787 (8 vols. 1st edn; Hyderabad, India, 1312-14 AH), reported by him on the authority of the Muhaddith, Ibn Man'i.

report is very similar to Bayhaqi's narration (see Muwatta, 6.2, no. 5, p. 48, English edn.).

2/496-7.

4/260-3, no's. 7730-1 & 7733.

2/392-4. Printed in Hyderabad, India, 1387/1967.

PP. 91-2, India, 1320 AH.

4/32-3, printed with Imam al-Rafi'i's (d. 623 AH) Fath al-Aziz and Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani's Talkhis ul-habir in the footnotes; Idara al-Tibat al-Muniriyyah, Egypt.

7/178, Idara al-Tibat al-Muni
1/104.

Quoted in Fatawa Rahimiyya (1/241) of Mufti Abdur Rahim; on the authority of Ibn al-Humam's Fath al-Qadir (1/407).

He was a celebrated Indian Muhaddith who has also been recognised by the "Salafiyya" for his services to Islam. He passed away in 1304 AH. Rahimahullah.

P. 192, quoted in Is Taraweeh 20 raka'ats? p. 22, Madrasah Arabia Islamia, Azadville, South Africa.

According to the aforementioned booklet (Is Taraweeh 20 raka'ats?), p. 5; Imam Nawawi has authenticated Bayhaqi's narration (from his Sunan) in al-Khulasah, al-Iraqi has authenticated it in Sharh Taqreeb, and Suyuti has authenticated it in his book on Taraweeh: Masabeeh.

See his Sharh Minhaj.

See Shaykh al-A'zami's Raka'at Taraweeh, p. 63, Ma'arif press, Azamgarh, India.

2/54.

P. 388.

7/47, chapter on Taraweeh.

1/235-300.

PP. 105-114 .

1/651-664.

He passed away in the year 279 AH. Rahimahullah.

The practice of 41 rak'ahs was that of the people of Madinah in the time of the Caliph Umar ibn Abdul Aziz and Imam Malik ibn Anas (may Allah be pleased with them). It is in reality 20 rak'ahs, for the people of Madinah used to perform an extra 4 rak'ahs without congregation,(after the performance of the standard 4 rak'ahs); hence this amounts to an extra 16 rak'ahs on top of the standard 20 rak'ahs. After this they would perform 3 rak'ahs of witr, and sometimes another 2 rak'ahs of nafl on top, making a total of 41 rak'ahs (20 rak'ahs taraweeh + 16 nafl + 3 witr + 2 nafl = 41). The reason why the people of Medinah introduced an additional 16 rak'ahs was due to the fact that the people of Makkah would make tawaf around the Ka'bah after every 4 rak'ahs of taraweeh, hence the Madinans wanted to compensate for this. Allah knows best. See Shaykh Anwar Shah Kashmiri's: Tirmidhi al-ma'ruf ba arfash shazzi (1/329) for details.

3/170, Ahmad Shakir edition, edited by Fu'ad Abdal Baqi, Maktaba Faisalia, Makkah.

This narration has been collected by Bayhaqi in al-Sunan al-Kubra (2/496), Ibn Abi Shaiba in al-Musannaf (2/394), Ibn Adi in al-Kamil (1/2), Tabarani in al-Kabeer (3/148), Ibn Manda in al-Muntakhab min al-fawaid (2/268), Baghawi in Majmu as-Sahaba, Musnad Abd ibn Humaid and others.

See Ibn Hajar's Talkhis ul-habir fi takhreej ahadith al-Rafi'i al-kabir (1/119) and Al-Matalib al-'Aliyya (1/146, no. 534) or Zaylai's Nasb ur-Rayah (2/153).

He passed away in the year 235 AH. His Musannaf has been printed in some 15 volumes.

1/39, no. 241.
2/496.

See his "al-Da'eefah", (2/35, no. 560), 3rd edn; Maktaba al-Islamia, Amman, 1406 AH.

He was a leading Egyptian Hanafi scholar who has written a number of well known and regularly used commentaries to classical Hanafi fiqh texts. He passed away in the year 1231/1816 CE. Rahimahullah.
466.

d. 1052 AH in India.

Mufti Abdur Rahim Lajpuri, 1/280, Maktaba Rahimiyyah, Rander, India.

P. 223.

He died in 1235/1820 CE, rahimahullah. Shaykh Abdur Rahim has quoted this statement from his book Rasa'il ul-Arkan, p. 138.

P. 131, Hasan, Suhaib, Al-Qur'an society, 2nd edn; 1407/1986.

This report is also found in Imam al-Shurunbulali's Maraqi ul-Falah, p. 81, and Imam Ibn Nujaim al-Misri's Bahr ur-Ra'iq, 2/66.

Ijma us-Sahabah is the third A NAME="49">Ijma us-Sahabah is the third source of Islamic law after the Qur'an and Sunnah.

1/104.

P. 197.

1/182.

1/803.

P. 138.

He was the son of the famous Indian scholar: Shah Waliullah.

1/126.

1/433.

1/470; quoted in Fatawa Rahimiyya (1/245).

This book contains the direct questions asked by Imam Malik's two famous disciples: Ibn al-Qasim and Ibn Wahb to their teacher. It was compiled by Ibn al-Qasim's student: Qadi Sahnoon (see 1/193-4).

The reason for praying 39 rak'ahs has been explained previously. The fact that Imam Malik preferred this number has been verified by the Maliki Qadi: Ibn Rushd (d. 595 AH) in Bidayat al-Mujtahid (1/239). He has also quoted a narration from Ibn Abi Shaibah proving 39 rak'ahs was in vogue during the caliphate of Umar ibn Abdul Aziz.

1/249.

Quoted from his Fathul-Mulhim Sharh Sahih al-Muslim, (2/320).

4/307, quoted in Fatawa Rahimiyya, (1/245).

1/131.

Qur'an 4:59.

Abu Bakr, Umar, Uthman and Ali (may Allah be pleased with them).

A Sahih Hadith recorded in (no. 4590), Sunan al-Tirmidhi (5/43, no. 2676), Sunan Ibn Majah (1/15-6, no. 42), Sunan al-Darimi (no. 96), Ibn Abi Aasim in al-Sunnah (no. 54), Imam Ahmad ibn Hanbal in his Musnad (4/126), al-Hakim in al-Mustadrak (1/95-6) and Ibn Hibban in his Sahih (1/166, no. 5).

A narration authenticated and reported by al-Hakim (1/116), and al-Dhahabi agreed with him. A very similar report has been recorded by al-Tirmidhi (4/2167). Imam al-Munawi said in commentary to Tirmidhi's Hadith: (Allah's hand is over the Jama'ah) meaning his protection and preservation of them, signifying that the collectivity of the people of Islam are in Allah's fold, so be also in Allah's shelter, in the midst of them, and do not separate yourselves from them. (And whoever descents from them departs to hell) meaning that whoever diverges from the overwhelming majority concerning what is lawful or unlawful and on which the Community does not differ has slipped off the path of guidance and this will lead him to hell. (see Imam al-Azizi's: al-Siraj al-Munir Sharh al-Jami us-Saghir, 3/449, cf. Reliance of the Traveller, p. 25).

Printed by Maktaba Dar al-Turath, Madinah al-Munawwarah, 1st edn. 1407/1987.
Printed by Maktaba Rashidia, Pakistan