Wednesday, October 5, 2011

Penggunaan Jin Menurut Islam

Keputusan:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-39 yang bersidang pada 21 September 1995 telah membincangkan Penggunaan Jin Menurut Islam. Muzakarah telah memutuskan bahawa:


1.Bersahabat dengan jin dengan tujuan mendapatkan pertolongan dalam perkara-perkara yang ditegah oleh syarak adalah haram.
2.Meminta pertolongan jin dalam rawatan perubatan sehingga membawa kepada syirik adalah haram.
3.Meminta pertolongan jin untuk mencari kekuatan dan kehebatan adalah haram.
4.Meminta dan menggunakan khidmat jin untuk ilmu sihir atau nujum adalah haram.


Keputusan (English):


Using the Genie (Jinn) According to Islam


Decision:
The 39th Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia held on 21st September 1995 has discussed the Using the Genie According to Islam. The Conference decided that:
1. Befriending a Genie with the intention of seeking assistance in matters prohibited by Islam is unlawful (haram).
2. Seeking the genie's help in medicinal treatment that will lead to polytheism (syirk) is unlawful (haram).
3. Seeking the genie's help to acquire strength and magnificence is unlawful (haram).
4. Seeking and using the genie's service for sorcery or astrology is unlawful (haram).

No comments:

Post a Comment